Hamatora – Band 1

Manga von Yuuki Kodama (Zeichner) und Yukinori Kitajima, Natsu Matsumai (Texter)

erschienen am 02. Apr 2015

200 Seiten