Hamatora – Band 2

Manga von Yuuki Kodama (Zeichner) und Yukinori Kitajima, Natsu Matsumai (Texter)

erschienen am 05. Jun 2015

200 Seiten