Hamatora – Band 3 (Finale)

Manga von Yuuki Kodama (Zeichner) und Yukinori Kitajima, Natsu Matsumai (Texter)

erschienen am 06. Aug 2015

200 Seiten